Struktur Pemerintahan

Teachers
KH. Ahmad Dahlan
Kepala Desa
Teachers
H. Agus Salim
Bendahara
Teachers
Sumitro Djojohadikusumo
Kasi Kesejahteraan
Teachers
Sutan Sjahrir
Kasi Pelayanan
Teachers
Jendral Sudirman
Kasi Pemerintahan
Teachers
Tjut Nyak Dien
Kaur Tata Usaha